BORA


2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
2015

ㆍFashion brand 'Hwasook Lee' launched at K shopping, Korea

ㆍFashion brand 'Hwasook Lee' launched at Home&Shopping, Korea

ㆍHwasook Lee released an album,

ㆍHwasook Lee lingerie advanced to TAOBAO, China

ㆍBenz 주관, 브레스베인 패션위크 패션쇼

ㆍ초록우산 어린이재단 돋기 자선패션쇼